Szkolenie online – 11.02.2021 – Monitorowanie użytkowników – zabezpieczenie interesów pracodawcy a prywatność pracownika – prowadzenie: Artur Cieślik

Na szkoleniu poruszane są problemy techniczne i organizacyjne dotyczące monitorowania użytkownika sieci firmowej. Prowadzący, doświadczony praktyk i trener, przekazuje wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi w codziennej pracy administratora. Na szkoleniu przedstawiane są również rozwiązania formalne, niezbędne do prowadzenia monitoringu zgodnego z prawem. Nadzór nad użytkownikiem jest również częścią wymagań i zaleceń norm dotyczących bezpieczeństwa informacji. […]

Szkolenie online – 17.02.2021 – Audyt zgodności systemów informatycznych z RODO – prowadzenie: Artur Cieślik

Poprawnie przeprowadzony audyt zgodności systemów informatycznych z RODO może być bardzo dobrym dowodem realizacji obowiązków, który może zostać łatwo wykorzystany przed sądem do obrony przed odpowiedzialnością administracyjną, jak również przed odpowiedzialnością cywilną. W trakcie szkolenia omówimy m.in.: metody audytu, tworzenie list kontrolnych, ustalenie obszarów zabezpieczeń, weryfikację zasad monitorowania użytkowników i procedur zapewniających uzyskanie kopii danych […]

Szkolenie online – 18.02.2021 – Ochrona danych osobowych i prywatności w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych – Data Protection by Design & Default (DPbDD) w projektach informatycznych – prowadzenie: Artur Cieślik

W trakcie szkolenia prowadzący postara się w klarowny sposób wyjaśnić wszelkie niejasności związane z realizacją wymagań art. 25 RODO, zapewnieniem prywatności w procedurach uruchamiania nowych projektów, środkami technicznymi i organizacyjnymi, jakie należy wdrożyć w fazie projektowania i przetwarzania danych osobowych, konsekwencjami naruszenia art. 25 RODO oraz opracowaniem instrukcji ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej […]

Szkolenie online – 24.02.2021 – Bezpieczeństwo systemów informatycznych dla Inspektorów Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych odpowiada za monitorowanie zgodności i rekomendacje w obszarach informatycznym, fizycznym oraz organizacyjnym. Aby przeprowadzić szacowanie ryzyka, ocenić skuteczność, zrozumieć architekturę, Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać podstawową wiedzę o zabezpieczeniach i sposobach ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Podczas szkolenia prowadzący przystępnie i praktycznie wyjaśni: jak nie informatyk powinien rozmawiać z adminem? jaka […]

Szkolenie online – 25.02.2021 – Zachowanie ciągłości działania systemów informatycznych – planowanie, dobre praktyki, dokumentacja

W obecnym czasie firmy i urzędy nie mogą funkcjonować bez systemów informatycznych. Coraz trudniej bronić się przed atakami typu DDoS oraz Zero Day. Dlatego odpowiednia reakcja na incydent staje się krytycznym elementemadministracji systemami. Zachowanie ciągłości działania krytycznych serwerów i pozostałej infrastruktury staje się jednym z najważniejszych zadań działów IT. Również komórki organizacyjne odpowiedzialne za politykębezpieczeństwa […]

Szkolenie online – 03.03.2021 – RODO a krajowe ramy interoperacyjności (KRI)

W trakcie szkolenia prowadzący wyjaśni m.in. wymogi rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności normy obowiązujące w cyberbezpieczeństwie, obowiązki podmiotu realizującego zadania publiczne, podział zadań i odpowiedzialności, stosowanie norm ISO/IEC 27001, 27002, 27005 oraz dobrych praktyk NIST, wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zasady przeprowadzenia audytu, nadzorowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa oraz zasady informowania o stanie cyberbezpieczeństwa właściwych odbiorców zgodnie […]

Szkolenie online – 04.03.2021 – Ocena skutków oraz szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie danych osobowych zgodnie z RODO

8 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Dla podmiotów stosujących monitoring poczty elektronicznej, weryfikację tożsamości w miejscu pracy w celu kontroli dostępu, systemy monitoringu wejść do określonych pomieszczeń ocena […]

Szkolenie online – 10.03.2021 – Audyt informatyczny w praktyce

W trakcie szkolenia prowadzący postara się w klarowny sposób wyjaśnić wszelkie niejasności, wskazać na punkty krytyczne w procesie zarządzania i audytowania stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostki i przedstawić sposoby zabezpieczenia się przed ich negatywnymi konsekwencjami. Warsztaty przygotowane zostały dla administratorów systemów, inspektorów ochrony danych, oficerów bezpieczeństwa, kadry kierowniczej. Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2021 roku (środa) […]

Szkolenie online – 11.03.2021 – Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w myśl cyberustawy ma być wdrożone na odpowiednim poziomie skuteczności.Najważniejszym założeniem jest osiągnięcie odpowiedniego do występującego ryzyka poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, które służą do świadczenia usług. Istotnym obszarem zarządzania bezpieczeństwem jest również właściwa obsługa incydentów. Na szkoleniu prowadzący przedstawi praktyczne aspekty obszarów zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o zaakceptowane standardy i normy, w tym ISO/IEC […]

Szkolenie online – 17.03.2021 – PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DZIALE IT – projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń

W trakcie warsztatów, przygotowanych z myślą o praktykach w zakresie zarządzania IT, przedstawione zostaną przykłady projektów bezpiecznych sieci oraz zagadnienia monitorowania i nadzoru. Uczestnicy wraz z prowadzącym będą mieli możliwość zbudowania bezpiecznej struktury nadzoru nad podatnościami i zabezpieczeniami, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dobrych praktyk oraz norm. Ponadto prowadzący przedstawi sprawdzone procedury i instrukcje związane […]

Szkolenie online – 18.03.2021 – Audyt zgodności systemów informatycznych z RODO

Poprawnie przeprowadzony audyt zgodności systemów informatycznych z RODO może być bardzo dobrym dowodem realizacji obowiązków, który może zostać łatwo wykorzystany przed sądem do obrony przed odpowiedzialnością administracyjną, jak również przed odpowiedzialnością cywilną. W trakcie szkolenia omówimy m.in.: metody audytu, tworzenie list kontrolnych, ustalenie obszarów zabezpieczeń, weryfikację zasad monitorowania użytkowników i procedur zapewniających uzyskanie kopii danych […]

Szkolenie online – 24.03.2021 – Bezpieczeństwo systemów informatycznych dla Inspektorów Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych odpowiada za monitorowanie zgodności i rekomendacje w obszarach informatycznym, fizycznym oraz organizacyjnym. Aby przeprowadzić szacowanie ryzyka, ocenić skuteczność, zrozumieć architekturę, Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać podstawową wiedzę o zabezpieczeniach i sposobach ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Podczas szkolenia prowadzący przystępnie i praktycznie wyjaśni: jak nie informatyk powinien rozmawiać z adminem? jaka […]