Aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie i wymianę informacji między podmiotami branży automotive, Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) opracowało w 2017 r. standard TISAX®, czyli Trusted Information Security Assessment Exchange. Jest to standard certyfikacji, który służy do oceny spełnienia standardów bezpieczeństwa informacji przez dany podmiot. Na podstawie wymagań standardu TISAX® Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) stworzyło dokument w postaci checklisty, który jest specjalnie dostosowany do wymagań przemysłu motoryzacyjnego – VDA Information Security Assessment (VDA ISA). To katalog wymagań, oparty na kluczowych aspektach międzynarodowej normy ISO/IEC 27001. Jest używany przez firmy zarówno do celów wewnętrznych, jak i oceny przez dostawców i usługodawców przetwarzających informacje podlegające ochronie.

W zależności od rodzaju przetwarzanych informacji klient powinien zdefiniować swoje potrzeby w zakresie ich ochrony, które następnie dostawca ma obowiązek spełnić – to od nich zależy, z jakim poziomem oceny będziemy mieli do czynienia:

Zakres oceny Opis Poziom oceny
01 Informacje o wysokich wymaganiach ochrony AL2
02 Informacje o bardzo wysokich wymaganiach ochrony AL3
03 Ochrona prototypów, części i komponentów AL3
04 Ochrona pojazdów prototypowych AL3
05 Obsługa pojazdów testowych AL3
06 Ochrona prototypów podczas wydarzeń oraz sesji zdjęciowych i nagrań video AL3
07 Ochrona danych (art. 28 RODO) AL2
08 Ochrona danych wrażliwych (art. 28 i art. 9 RODO) AL3

TISAX® rozróżnia trzy „poziomy oceny” (AL). Poziom oceny określa, jaką metodę oceny musi zastosować podmiot przeprowadzający audyt. Im wyższy poziom oceny, tym większy jest wysiłek niezbędny do wykonania poprawnej, dokładnej analizy.

W zależności od poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji sposób przeprowadzania oceny przez audytorów jest inny:

Sposób oceny Poziom oceny AL1 Poziom oceny AL2 Poziom oceny AL3
Self-assessment X X X
Dowody Możliwe X
Wywiady Zdalnie (np. telekonferencja) X
Audyt na miejscu (on-site) Na żądanie Klienta X

Ocena na poziomie AL1 służy głównie celom wewnętrznym organizacji. Przeprowadza się tzw. samoocenę (self-assessement) – wymagane jest wypełnienie arkusza ISA VDA w zakresie opisu poszczególnych procesów dokumentacji oraz wskazanie nazw dokumentów, w których treści uregulowano realizację poszczególnych wymagań.

Ocena poziomu AL2 to przeprowadzona przez audytorów weryfikacja informacji przekazanych w ramach procesu samooceny. W celu potwierdzenia wiarygodności przekazanych informacji audytor sprawdza dowody i przeprowadza wywiad z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji (w formie telekonferencji). W przypadku dowodów, których nie chcemy udostępniać zdalnie, można wnioskować o kontrolę na miejscu, w siedzibie firmy.

W przypadku oceny na poziomie AL3, audytor przeprowadza kompleksową weryfikację zgodności organizacji z wymaganiami standardu TISAX®. Podobnie jak w przypadku oceny na poziomie AL1 i AL2, należy przeprowadzić samoocenę. Następnie audytor weryfikuje przekazany wypełniony formularz ISA VDA i przedłożoną dokumentację celem przygotowania się do audytu on-site, który składa się z następujących elementów:

 • Zbadanie i zebranie dowody
 • Przeprowadzenie zaplanowanych wywiadów z właścicielami procesów
 • Obserwacja otoczenia
 • Obserwacja przebiegu procesów
 • Przeprowadzenie nieplanowanych rozmów z pracownikami

Podstawowy zestaw wymagań dla każdego z zakresów i poziomów oceny to pierwszy arkusz VDA ISA o nazwie „Bezpieczeństwo informacji”. Składa się on z 7 głównych obszarów, w których sprecyzowano poszczególne wymagania zmapowane na punkty normy ISO/IEC 27001:

 1. Polityki Bezpieczeństwa Informacji i organizacja
 2. Zasoby ludzkie
 3. Bezpieczeństwo fizyczne i ciągłość działania
 4. Zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
 5. Bezpieczeństwo IT / Cyberbezpieczeństwo
 6. Relacje z dostawcami
 7. Zgodność

Jeśli wszystkie wymagane w ramach danego poziomu oceny wymagania są spełnione, co potwierdzają audytorzy, organizacja otrzymuje etykiety TISAX®. Jednakże, w trakcie audytu mogą pojawić się mniejsze lub większe odchylenia i braki od zakładanego poziomu bezpieczeństwa:

Nazwa Opis
Duża niezgodność Stwarza znaczące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji lub budzi wątpliwości co do ogólnej skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

Kryteria:

·      Wysokie ryzyko naruszenia poufności informacji

·      Powtarzająca się niezgodność

·      Nieprawidłowe działanie jednego z procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Mała niezgodność Nie stwarza istotnego bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i nie budzi wątpliwości co do ogólnej skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

Kryteria:

·      Niskie ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji

·      Jednorazowa, nie powtarzająca się niezgodność z wymaganiami

·      Ogólnie proces zarządzania bezpieczeństwem informacji działa prawidłowo

 

Obserwacja Obserwacja to niezgodność z wymaganiami wdrożonych zasad, która nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji, ale może prowadzić do niego w przyszłości.
Potencjał doskonalenia Odchylenie, które nie należy do wyżej wymienionych typów i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji, ale stanowi możliwość do doskonalenia.

Sposób postępowania po przeprowadzonym audycie zależy od jego wyników:

 • Duża niezgodność – w pierwszej kolejności organizacja musi rozwiązać dany problem, zanim otrzyma jakiekolwiek etykiety TISAX®. Po opracowaniu i zrealizowaniu działań naprawczych działaniom zatwierdzonych przez audytorów możliwa jest zmiana ogólnego wyniku oceny z „dużej niezgodności” na „małą niezgodność”, a tym samym otrzymanie tymczasowych etykiet TISAX®.

 

 • Mała niezgodność – organizacja otrzymuje tymczasowe etykiety TISAX® do czasu usunięcia zidentyfikowanych niezgodności.

Po wykonaniu wszystkich działań naprawczych należy zawnioskować do audytorów o tzw. ocenę uzupełniającą (follow-up assessment). Jej celem jest weryfikacja czy zidentyfikowane niezgodności zostały usunięte. Jeśli audytorzy potwierdzą ten fakt, etykiety tymczasowe zamieniają się w standardowe.

Co do zasady, etykiety TISAX® są ważne przez trzy lata. Okres ważności rozpoczyna się na końcu procesu oceny (nawet przed wydaniem sprawozdania z oceny TISAX®). Okres ich ważności może być krótszy w przypadku wystąpienia istotnych zmian wpływających na wykonaną ocenę zgodności z wymaganiami standardu TISAX®.

Więcej informacji dot. procesu certyfikacji TISAX® znajduje się w podręczniku opublikowanym na stronie internetowej stowarzyszenia ENX (European Network Exchange):

https://www.enx.com/handbook/

Autor: Tomasz Cieslik